Het bezoek aan de website van Mixi Media is voor eigen rekening en risico. Mixi Media sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. Mixi Media behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Mixi Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Mixi Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan opdrachtgevers en arbeidskrachten van Mixi Media, aangeboden informatie op de sites van Mixi Media, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Mixi Media . Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Mixi Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan opdrachtgevers en arbeidskrachten van Mixi Media, aangeboden- informatie op de sites van Mixi Media. Mixi Media behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Mixi Media.